obchodní společnosti Martin Rejmont 
se sídlem K lesu 30, Hradec Králové, identifikační číslo: 06259286

pro prodej vybraného zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.vondrackovashop.webnode.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Těmito Obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti vondrackovashop.cz (dále jen „prodávající“) se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) (kupující a prodávající dále společně jen „strany“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) a jiných prostředků komunikace na dálku. E-shop je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.fanklub.lucievondrackova.cz (dále jen „webová stránka“). 

1.2. Prodávající je fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti prodeje s provozovnou Lublaňská 1298/3, Praha 2 (dále jen „provozovna“). 

1.3. Kupující je: 
1.3.1. spotřebitel, 
1.3.2. osoba, která není spotřebitelem. 
1.4. Spotřebitelem podle ust. 1.3.1. obchodních podmínek je kupující, který je fyzickou osobou a který jedná při koupi zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen„spotřebitel“). 
1.5. Osobou, která není spotřebitelem, podle ust. 1.3.2. obchodních podmínek, je kupující, který je podnikatelem, tj. osobou (právnickou osobou nebo fyzickou osobou) jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je podnikatel (dále jen „podnikatel“) nebo který je jinou právnickou osobou odlišnou od podnikatele (dále jen „jiná právnická osoba“). 
1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 
1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
2.1. Na základě uzavřené kupní smlouvy se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit sjednanou kupní cenu zboží vč. všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a současně převzít od kupujícího sjednané zboží, prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu sjednané zboží řádně a včas. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady za dodání ve smluvené výši. 
2.2. Kupní smlouvu strany uzavírají v písemné formě ve smyslu ust. § 562 občanského zákoníku, a to prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách. 
2.3. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 
2.4. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (dále jen „nabídka“) je umístění prezentace nabízeného zboží prodávajícím ve formě online katalogu v e-shopu (dále jen „e-katalog“). 
2.5. Kupující vytvoří objednávku umístěním požadovaného druhu, množství, popř. varianty zboží, do online nákupního košíku kliknutím na položku „KOUPIT“ v příslušné části e-katalogu a vyplněním elektronického objednávkového formuláře (dále jen „objednávkový formulář“) v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa e-mailové schránky, telefonní kontakt, adresa bydliště, popř. zvláštní adresa pro doručení zboží), popř. údaje související s podnikatelem nebo jinou právnickou osobou (obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo), informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „náklady za dodání“) a odkaz na tyto obchodní podmínky. Po provedení všech kroků dle objednávkového formuláře odešle kupující objednávku prodávajícímu kliknutím na položku „OBJEDNAT“. 
2.6. Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Kupující bere na vědomí, že neexistuje žádná povinnost prodávajícího prověřovat správnost údajů uváděných kupujícím a že údaje, které kupující uvede v objednávkovém formuláři, jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil. 
2.7. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno seznámit se s obchodními podmínkami. Zaškrtnutím položky „Seznámil jsem se a souhlasím s obchodními podmínkami“ v objednávkovém formuláři a odesláním objednávky prodávajícímu způsobem popsaným v ust. 2.5. obchodních podmínek kupující vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. 
2.8. Prodávající potvrdí přijetí objednávky písemným sdělením odeslaným do e-mailové schránky kupujícího. 
2.9. Společně s potvrzením podle ust. 2.8. obchodních podmínek odešle prodávající kupujícímu i znění kupní smlouvy v textové podobě a úplné znění obchodních podmínek. 
2.10. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení potvrzení podle ust. 2.8. obchodních podmínek kupujícímu do e-mailové schránky s výjimkou případů, kdy nastane překážka vzniku kupní smlouvy podle ust. 2.12. obchodních podmínek. 
2.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení uzavření kupní smlouvy (např. prostřednictvím e-mailové schránky). 
2.12. Kupující bere na vědomí, že nabídka podle ust. 2.4. obchodních podmínek je prodávajícím dána s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Pro případ, že prodávající nabízené zboží vyprodal či není schopen s ohledem na své možnosti ve vybraném termínu zboží kupujícímu poskytnout (dále společně jen „nedostupnost zboží“), kupní smlouva nevznikne v rozsahu nedostupnosti zboží, v ostatních částech zůstává kupní smlouva nedotčena. Prodávající o tomto informuje kupujícího v písemném sdělení (dále jen „písemná výhrada“) prostřednictvím e-mailové schránky bezodkladně poté, co se o nedostupnosti zboží dozvěděl. Byla-li již kupní cena alespoň částečně kupujícím uhrazena, je prodávající v těchto případech povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání písemné výhrady kupujícímu, vrátit uhrazenou kupní cenu nebo její část zpět kupujícímu. 
2.13. Ustanovením 2.2., 2.5. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V takových případech se na uzavření kupní smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání kupní smlouvy. 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1. Kupní ceny jednotlivého zboží jsou v e-katalogu v e-shopu na webových stránkách vždy uvedeny jako ceny konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a dále včetně všech souvisejících poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, s výjimkou nákladů za dodání podle ust. 3.3. obchodních podmínek. 
3.2. Kupující bere na vědomí, že ceny jednotlivého zboží jsou v e-katalogu v e-shopu na webových stránkách uvedeny také bez DPH. Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena bez DPH je dostatečným způsobem odlišena od konečné kupní ceny zboží dle ust. 3.1 obchodních podmínek, kterou je na základě kupní smlouvy povinen prodávajícímu zaplatit, a že uvedení ceny bez DPH je výhradně informativního charakteru. 
3.3. Webové stránky obsahují také informace o nákladech za dodání. Výše nákladů za dodání se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží podle ust. 6.2. obchodních podmínek a způsobu úhrady podle ust. 3.4. obchodních podmínek. Informace o nákladech za dodání uvedené na webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, a odděleně jsou uvedeny náklady v případě doručování na území Slovenské republiky pod označením „Slovensko“ a na území dalších států mimo Českou republiku a Slovenskou republiku (dále jen „ostatní státy“) pod označením „Ostatní státy“. Kupující bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že výši nákladů za dodání do ostatních států nelze kupujícímu sdělit před uzavřením kupní smlouvy, jelikož je závislá na aktuálních cenách stanovených příslušným dopravcem, a proto bude výše nákladů za dodání v takovém případě kupujícímu prodávajícím dodatečně účtována. 
3.4. Kupní cenu zboží a náklady za dodání zboží (dále společně jen „kupní cena“, není-li dále uvedeno jinak) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
3.3.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího; 
3.3.2. na dobírku v místě určeném kupujícím při sjednávání obsahu kupní smlouvy; 
3.3.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. 
3.5. Ustanovením 3.4. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího a kupujícího sjednat platební podmínky za individuálně sjednaných podmínek. 
3.6. Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby uvedený v ust. 3.4. obchodních podmínek. 
3.7. Kupující výslovně bere na vědomí, že podmínky platby na dobírku (např. možnost platby kartou) jsou upraveny na základě zvláštních podmínek dopravce a že prodávající za tyto nenese žádnou odpovědnost. 
3.8. V případě platby v hotovosti v provozovně prodávajícího či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 
3.9. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
3.10. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. 
3.11. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Uhrazení kupní ceny potvrdí prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. 
3.12. Pro případ prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy. 
3.13. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze vzájemně kombinovat. 
3.14. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou případů popsaných v ust. 4.1. obchodních podmínek. Tímto není dotčeno ust. 6.7. věty druhé obchodních podmínek ohledně povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem. 
4. Obecná ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy 
4.1. Prodávající a kupující (včetně spotřebitele) jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v souladu obchodními podmínkami a s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jiných právních předpisů. 
4.2. Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, práva prodávajícího na zaplacení poplatku za uskladnění podle ust.6.13. obchodních podmínek ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. V případě zajištění závazků z kupní smlouvy, se odstoupení od kupní smlouvy nedotýká ani zajištění. 
4.3. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu veškeré škody, kterou kupující prodávajícímu způsobil, a jeho nárok na zaplacení poplatku za uskladnění podle ust. 6.13. či. 9.19. obchodních podmínek proti nároku kupujícího na vrácení peněžitých prostředků, které prodávající od kupujícího přijal, s čímž kupující dává svůj výslovný souhlas. 
4.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy jednou ze stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
4.5. Odstoupí-li od kupní smlouvy prodávající, zašle prodávající oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícímu v písemné formě na doručovací adresu či na adresu e-mailové schránky kupujícího. 
4.6. Odstoupí-li jedna ze stran od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
4.7. Kupující bere na vědomí, že článek 5. obchodních podmínek se použije pouze a výhradně v případě odstoupení podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy, jejímiž stranami jsou prodávající a kupující, který je spotřebitel. V případě rozporu článku 5. obchodních podmínek s jinými ustanoveními obchodních podmínek, se v zájmu spotřebitele použije vždy článek 7. obchodních podmínek. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM 
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit mj. od smlouvy: 
5.1.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
5.1.2. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
5.1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
5.1.3. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal, 
5.1.6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 
5.1.7.o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v ust. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 
5.3. Nepřevzetí zboží kupujícím od dopravce nezakládá právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. 
5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím e-mailové schránky). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v ust. 5.2. obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek a je rovněž přístupný na webových stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu e-mailové schránky prodávajícího lucievondrackova.fk@seznam.cz. 
5.5. V případě, že kupující využije pro odstoupení od kupní smlouvy formulář uvedený v ust. 5.4. obchodních podmínek nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy a odešle jej elektronicky prodávajícímu, je prodávající povinen bezodkladně potvrdit přijetí takového odstoupení prostřednictvím e-mailové schránky. 
5.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kupujícím do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný, než nejlevnější způsob doručení zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady za dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
5.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá kupující prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.9. Odstoupí-li kupující od uzavřené kupní smlouvy před převzetím zboží, ale v době, kdy bylo prokazatelně prodávajícím kupujícímu odesláno, platí podmínky jako by k odstoupení došlo po převzetí zboží. 
5.10. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, a to bezhotovostně na účet, který sdělí kupující prodávajícímu, nebo jiným vhodným způsobem, na němž se strany dohodnou. 

6. Přeprava a dodání zboží 
6.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní v ujednaném množství, jakosti a provedení, a to způsobem podle uzavřené kupní smlouvy. 
6.2. Zboží může být kupujícímu dodáno prodávajícím zejména osobním předáním kupujícímu v místě provozovny prodávajícího nebo dodáním prostřednictvím vybraného dopravce. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a jejich náklady jsou pro kupujícího přístupné na webových stránkách v části „Vše o nákupu“ v sekci „Možnosti a cena dopravy“. 
6.3. Ustanovením 6.2. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost stran sjednat způsob dodání zboží za individuálně sjednaných podmínek. 
6.4. V případě, že je způsob dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
6.5. Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob dodání zboží. 
6.6. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit určitý způsob dodání zboží výhradně pro doručování zboží na území Slovenské republiky a ostatních států. 
6.7. Prodávající odevzdá objednané zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě podle dostupnosti zboží a provozních či skladových možností prodávajícího, obvykle ve lhůtě 2 až 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy..
6.8. V případě dodání zboží osobním předáním kupujícímu v místě provozovny prodávajícího vyrozumí prodávající kupujícího o tom, že je objednané zboží přichystané v provozovně prodávajícího k převzetí bezodkladně poté, kdy tuto skutečnost zjistil, a to prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem.

6.9. V případě dodání prostřednictvím dopravce prodávající vyrozumí kupujícího o tom, že předal objednané zboží dopravci k dodání kupujícímu, a to prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. Společně s tím prodávající předá kupujícímu veškeré informace a doklady, které se týkají dodání objednaného zboží prostřednictvím daného dopravce a které jsou nutné k převzetí objednaného zboží kupujícím a k volnému nakládání s ním. Kupující je povinen převzít objednané zboží od příslušného dopravce nejpozději v úložní době stanovené příslušným dopravcem; tím není dotčeno právo kupujícího nepřevzít zboží od příslušného dopravce podle ust. 6.15. obchodních podmínek. 
6.10. V případě dodání zboží osobním předáním kupujícímu v místě provozovny prodávajícího splní prodávající svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu tak, že mu umožní nakládat s objednaným zbožím v místě provozovny prodávajícího a včas mu to oznámí způsobem podle ust. 6.8. obchodních podmínek. 
6.11. V případě dodání prostřednictvím dopravce splní prodávající svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu tak, že předá objednané zboží, které bude zjevně a dostatečně označeno jako zásilka pro kupujícího, prvnímu dopravci k jeho dodání kupujícímu a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči příslušnému dopravci, pokud je nebude mít z přepravní smlouvy sám. Jestliže je kupující spotřebitel, splní prodávající svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu, až příslušný dopravce objednané zboží kupujícímu předá. 
6.12. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě platby na dobírku je úhrada kupní ceny kupujícím podmínkou předání zboží kupujícímu příslušným dopravcem. 
6.13. V případě prodlení kupujícího se splněním povinnosti převzít objednané zboží od prodávajícího vzniká prodávajícímu právo na zaplacení poplatku za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Pokud vzniknou prodávajícímu poté, co kupující nepřevzal objednané zboží řádně a včas, vícenáklady spojené s doručením nepřevzatého zboží zpět prodávajícímu, je kupující povinen tyto náklady prodávajícímu uhradit. V případě prodlení kupujícího přesahujícího 30 dnů vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy. Po dobu prodlení kupujícího s převzetím dodaného zboží není prodávající v prodlení s plněním jeho povinností z kupní smlouvy. 
6.14. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo stranami sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání. Povinnost kupujícího uhradit poplatek za uskladnění zboží podle ust. 8.13. obchodních podmínek tím není dotčena. 
6.15. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost vnějších obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému dopravci a zapsat tyto skutečnosti do zápisu (protokolu) o převzetí zboží. Kupující není povinen takové zboží od příslušného dopravce převzít a je povinen o zjištěném poškození informovat prodávajícího, nejpozději do 24 hodin od odmítnutí převzetí zboží; v takovém případě není kupující v prodlení se splněním povinnosti převzít objednané zboží od prodávajícího a ust. 6.13. obchodních podmínek se nepoužije. 
6.16. Ve smyslu ust. § 2121 občanského zákoníku přechází nebezpečí škody na kupujícího převzetím zboží, přičemž stejný následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. V případě dodání prostřednictvím dopravce přechází nebezpečí škody na kupujícího podle § 2123 odst. 1 občanského zákoníku předáním prvnímu dopravci pro dodání zboží do místa určení. Kupující je povinen zboží prohlédnout podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a ujistí se o jeho vlastnostech a množství. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
7.1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117) a ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem, mj. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Práva z vadného plnění uplatňuje kupující (včetně kupujícího, který je spotřebitelem) u prodávajícího způsobem popsaným v reklamačním řádu uvedeném v článku 8. obchodních podmínek. 
8. REKLAMAČNÍ ŘÁD 

8.1. Pro účely ust. § 19 odst. 1 věta první zákona o ochraně spotřebitele bere kupující na vědomí, že prodávající nemá s výjimkou provozovny žádnou jinou pobočku. 
8.2. Kupující bere na vědomí, že práva z vadného plnění jsou řádně uplatněna v okamžiku, kdy kupující oznámí prodávajícímu vady zboží způsobem podle ust. 8.3. a 8.4. obchodních podmínek, prodávající přijme reklamované zboží od kupujícího do reklamace

8.34. Kupující při uplatnění práva z vadného plnění uvede zejména své kontaktní údaje (zejména adresu e-mailové schránky a telefonní číslo), popis závady nebo toho, jak se vada projevuje (jde-li o vadu nahodilou, která se vyskytuje jen občas, o to více je důležité podrobněji popsat, kdy a za jakých okolností se tak děje), dále jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo tak učiní bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 
9.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
9.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

10. POUČENÍ O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ MEZI OBCHODNÍKEM A SPOTŘEBITELEM 
10.1. Ust. 10.2. až 10.10. těchto obchodních podmínek se vztahují pouze a výlučně na kupní smlouvy, jejichž stranami je prodávající a dále kupující, který je spotřebitel. 
10.2. V případě sporu z kupní smlouvy se strany zavazují vyřešit veškeré tyto spory především smírně prostřednictvím dohody. V případě sporu z kupní smlouvy kontaktuje kupující prodávajícího elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího lucievondrackova.fk@seznam.cz. 
10.3. V případě, že nedojde mezi stranami k smírnému vyřešení sporu podle ust.10.2. obchodních podmínek, je kupující oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele (dále také jako „mimosoudní řešení sporů“). 
10.4. Subjektem rozhodujícím ve věci mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). 
10.5. Kupující má možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Návrh zahájení mimosoudního řešení sporu podaný k České obchodní inspekci musí obsahovat náležitosti podle ust. § 20n zákona o ochraně spotřebitele. 
10.6. Kupující je oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil u prodávajícího nárok, který je předmětem sporu mezi stranami. 
10.7. Česká obchodní inspekce se řídí zákonem o ochraně spotřebitele a pravidly pro postup při mimosoudním řešení sporů dostupnými na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-15-pravidla-adr.pdf. 
10.8. Mimosoudní řešení sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. 
10.9. V případě přeshraničních sporů mezi stranami, kdy má kupující bydliště v jiném členském státě EU (odlišného od České republiky), v Norsku nebo na Islandu, je kupující oprávněn podat návrh k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jeho bydliště. Seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na webových stránkách Evropské Komise na adrese:https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en. 14.10. Kupující má možnost využít k řešení sporu s prodávajícím z kupních smluv uzavřených v rámci e-shopu na webových stránkách i platformu pro řešení sporů online (dále jen „ODR“)dostupnou na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Podrobnosti o podání stížnosti a používání platformy ODR jsou dostupné na:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks. 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
11.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává při realizaci kupní smlouvy, při vytvoření a vedení uživatelského účtu a k dalším účelům osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy. 
11.2. Kupující bere na vědomí a potvrzuje, že prodávající svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prostřednictvím zvláštního dokumentu „Prohlášení společnosti P.F. art, spol. s r.o. o zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s prodejem nástěnných map, atlasů a dalších mapových produktů na internetovém obchodu www.nastennemapy.cz“, který je přístupný v části „Ochrana osobních údajů“ na každé stránce webových stránek. 

12. UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIES 
12.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající používá na webových stránkách tzv. soubory cookies v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v aktuálním znění, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy. 
12.2. Kupující bere na vědomí a potvrzuje, že prodávající svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související s používáním souborů cookies na webových stránkách a s možností kupujícího udělit souhlas prodávajícímu s používáním souborů cookies plní prostřednictvím zvláštního dokumentu „Soubory Cookies – www.nastennemapy.cz“, který je přístupný v části „Používání souborů cookies“ na každé stránce webových stránek. 

13. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 
TÝKAT SE BUDE OD KVĚTNA 2020